§ 1 – Foreningen er en motorhistorisk interessegruppe, hvis formål er:

 • At koordinere samarbejdet mellem de tilsluttede klubber og foreninger.
 • At kontakte og søge samarbejde med beslægtede klubber, foreninger og organisationer.
 • At være de tilsluttede klubber og foreningers repræsentant overfor de danske myndigheder.
 • At skabe og bevare interessen for amerikanske biler i Danmark.

§ 2 – F.D.A. kan kun optage klubber og foreninger, der tilslutter sig F.D.A.´s formålsparagraf.

 • Indmeldelse skal bekræftes på førstkommende generalforsamling.
 • Nye klubber skal møde personligt op på generalforsamlingen for at komme i betragtning til optagelse.
 • Klubber og foreninger skal søge, at bevare F.D.A.´s gode renommé.
 • Ved kørsel i F.D.A. regi, skal de tilsluttede klubber og foreninger udvise størst mulig hensyntagen til den øvrige trafik.
 • Arrangører, udstillere, mærkeklubber samt interessegrupper, kan optages i F.D.A. og kan deltage på generalforsamlingen – uden stemmeret, men med taleret.
 • Udmeldelse skal ske skriftlig til F.D.A.

§ 3 – Kontingentet pr. år for de tilsluttede klubber og foreninger består af grundbeløb, 550 kr. + 25 kr. pr. medlem

 • Ved indmeldelse efter den 1. oktober, betales kun 1/2 årskontingent.
 • Kontingentet pr. år for arrangører, udstillere, mærkeklubber og interessegrupper er, som grundbeløb.
 • Kontingentet betales forud 1 år ad gangen ved fremsendt faktura på baggrund af klubbens indsendte medlemslister.
 • Medlemslister med samtlige klubbens medlemmer skal indsendes på F.D.A. godkendt formular senest 15. marts.
 • Manglende indsendelse af medlemslister eller betaling af kontingent udover 60 dage kan medføre eksklusion.

§ 4 – Den daglige ledelse af F.D.A. forestås af bestyrelsen, der vælges på den ordinære generalforsamling. Tegningsberettigede er Formand og Kasserer i foreningen

Bestyrelsen består af:

 • 1 formand, der vælges for to år ad gangen i lige år.
 • 1 kasserer, der vælges for to år ad gangen i ulige år.
 • I lige år vælges formand samt 2 bestyrelsesmedlemmer.
 • I ulige år vælges kasserer samt 3 bestyrelsesmedlemmer.
 • 2 bestyrelsessuppleanter, der vælges for et år.
 • 2 revisorer, der vælges for et år.
 • Der kan vælges 2 repræsentanter fra hver klub eller forening.

§ 5 – Regnskabsåret går fra den 1. januar til den 31. december.

 • Regnskabet fremlægges på den ordinære generalforsamling.
 • Kassereren må ikke uden bestyrelsens samtykke, udbetale mere end 2.000,- kr.
 • Foreningens indtægter indsættes på bankkonto
 • Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

§ 6 – Bestyrelsen er ansvarlig for udgivelse af F.D.A.’s håndbog en gang årligt.

Håndbogen kan indeholde følgende emner:

 • Forord.
 • Egne varesalg.
 • Rabatordninger.
 • Klubliste.
 • Bestyrelsens adresser.
 • Årets kalender.
 • Annoncører.

Bestyrelsen skal være klubberne behjælpelig med:

 • Hjælp ved kommunestøtte, forsikringer og afgifter på biler.
 • Repræsentation af F.D.A. på biludstillinger, danske træf og andre relevante arrangementer.
 • Udsendelse af information vedr. F.D.A. til presse, klubber m.m.
 • Behandle og varetage de af klubberne pålagte opgaver, hvis muligt.
 • Internettet, vedligeholdelse af hjemmesiden.

F.D.A. uddeler hvert år en vandrepokal til en klub, forening eller et medlem, der har gjort en særlig indsats for interessen for amerikanske biler. Kandidatforslag med begrundelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før ordinær generalforsamling. Pokalen kan aldrig erhverves af en klub, forening eller medlem til evigt eje. I stedet uddeles en lille mindeplakette, når året er omme.

§ 7 – Generalforsamlingen er F.D.A.’s højeste myndighed.

 • Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar, skiftevis øst og vest for Storebælt.
 • Indkaldelse til generalforsamling skal ske skriftligt. Dette kan ske pr. mail, med mindst 21 dages varsel.
 • Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling skal min. have følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent/stemmetællere.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Godkendelse af regnskab.
 4. Godkendelse af nye klubber
 5. Indkomne forslag.
 6. Fastsættelse af kontingent.
 7. Valg af formand/kasserer
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
 9. Valg af 2 revisorer.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, hvis 1/3 af klubberne/foreningerne skriftligt begærer herom, med angivelse af dagsorden, eller ved flertal herfor i bestyrelsen.

Hvis ikke alle de underskrivende klubber/foreninger giver fremmøde, annulleres den ekstraordinære generalforsamling.

Generalforsamlingen består af max. 2 repræsentanter fra hver klub eller forening, samt den siddende bestyrelse. Hver fremmødt klub eller forening har 2 stemmer.

§ 8 – Opløsning af F.D.A. kan kun ske hvis:

 • Et flertal på 3/4 af samtlige klubber eller foreninger stemmer for, på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger.
 • Den endeligt opløsende generalforsamling træffer bestemmelse, om anvendelse af F.D.A.´s formue efter betaling af evt. udestående.


Ændringer:

Ændret på Generalforsamlingen 19. januar 2013

Ændret på Generalforsamlingen 18. januar 2014

Ændret på Generalforsamlingen 28. januar 2017

Ændret på Generalforsamlingen 27. januar 2018

Ændret på Generalforsamlingen 9. april 2022

Hold i dag

Instagram